Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Vestfold Ultraløperklubb (VULK)
Vedtekter for Vestfold Ultraløperklubb. Vedtatt av stiftelsesmøte 16.01.24

§1 Formål
Vestfold Ultraløperklubb er en ultraløperklubb for alle løpere over 18 år.
Løperklubben skal:
o Være et inkluderende miljø for løpere som ønsker å være medlemmer i klubben.
o Fungere som et kontaktnettverk og et sosialt forum for løpere.
o Søke å fremme ultraløping for alle.
o Bidra til fokus på natur som en viktig arena for aktivitet. Klubben skal også være
opptatt av fremme naturvern ved ikke å belaste naturen unødig ved bruk.

§2 Organisatorisk tilknytning
Vestfold Ultraløperklubb er en frittstående løperklubb, uten binding til andre klubber
eller organisasjoner

§3 Medlemmer
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i klubben.

§5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det
ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§6 Årsmøte
Årsmøtet er Vestfold Ultraløperklubbs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen
slutten av februar og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til
medlemmene. Forslag som skal behandles av årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker
før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før
årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være til
stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og
stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Deltagelse på årsmøte kan også gjennomføres
digitalt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
o Behandle klubbens årsmelding/aktivitetsrapport.
o Behandle klubbens regnskap.
o Behandle innkomne forslag.
o Fastsette medlemskontingent.
o Velge styremedlemmer
o Leder
o Sekretær
o Økonomiansvarlig
o Inntil 2 styremedlemmer

§8 Styret
Ultraløperklubb ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal
bestå av 3-5 personer.
Styret skal:
o Iverksette årsmøtets bestemmelser.
o Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver.
o Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi og eiendeler i
henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
o Representere løperklubben utad.

§9 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten,
og det krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringer kan også gjøres ved
ekstraordinært årsmøte som avholdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmer krever det.

§10 Oppløsning (§10 kan ikke endres)
Oppløsning av Vestfold Ultraløperklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsning
kan kun fattes vedtatt med minst 2/3 flertall.